Slide Left Slide Right

בשנת 2010, באסון השריפה בכרמל, נשרפו כ4 מיליון עצים. 25 אלף דונם של יער וחורש, בתי גידול ובעלי חיים הושמדו כליל.

שמירה על הסביבה והמערכות האקולוגיות שבתוכה, היא חלק בלתי נפרד מרוח מהמשרד. 

מאז האסון, אנו סופרים את העצים שאנו שותלים בפרויקטים השונים.

tree count may 2020 final

,